CAT Telecom Public Company Limited

Term and Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ NT-IDC

        ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ NT-IDC ทุกประเภท

 

1.  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
         1.1   เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์  หนอนคอมพิวเตอร์  Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ
         1.2  เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น
         1.3  ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์และข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
         1.4  ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer เช่น BitTorrent เป็นต้น 
         1.5  ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การพนัน รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะนี้ด้วย 
         1.6  ให้บริการ Camfrog สำหรับเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ 
         1.7  เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
         1.8 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User  การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
         1.9 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์  อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์  โปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  และการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
          1.10  เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ

2.  บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้ 
         2.1  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
         2.2  เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท 
         2.3  ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ 
         2.4  ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่ 
         2.5  ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยบริษัทได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่าผู้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด 
         2.6  ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน 
         2.7  บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
         2.8  บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

3.  ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

4.  กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ NT-IDC ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข IDC-ID พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.  ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

6.  บริษัทไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7.  บริษัทเป็นเจ้าของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ทางบริษัทเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

8.  ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางบริษัทได้ 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับบริษัท ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

9.  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้ห้องประชุม ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นคำขอใช้ห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และสามารถใช้บริการได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น เมื่อบริษัทอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมแล้ว บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทเห็นสมควร

10.  การแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

11.  บริษัทสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือกรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทสามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้

12.   NT IDC จะทำการ block IP address ที่ใช้งาน Traffic ประเภท Bittorrent และ Camfrog ที่ละเมิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เช่น มีการโชว์ลามกอนาจาร เป็นต้น เป็นเวลา 24 ชม. ถ้าเป็นการตรวจพบครั้งแรก และจะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. ทุกครั้งที่มีการตรวจพบว่า IP addresss นั้น มีการละเมิด เนื่องจากที่ผ่านมาทุกครั้งที่ IP address ของลูกค้ารายหนึ่ง ถูก block ลูกค้ารายนั้นจะหลีกเลี่ยงไปใช้ IP address ใหม่ เพื่อไม่ให้ถูกเพิ่มเวลาการ block เมื่อทำการละเมิดครั้งต่อไป ดังนั้น บริษัทขอแจ้งว่า ทุกครั้งที่ลูกค้า ทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ NT IDC ไม่ว่า IP address ที่ใช้ในการละเมิดแต่ละครั้ง จะไม่เหมือนกัน ทางบริษัท  จะเพิ่มเวลาการ block ครั้งละ 24 ชม. สำหรับลูกค้ารายนั้นๆ

13.     เนื่องจาก การทำ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน Internet จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานบริการ Internet Banking โดยผู้ใช้งานเหล่านี้จะถูกขโมย username และ password โดยคนทำ Phishing เพื่อไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ทาง NT-IDC ตรวจพบว่ามี IP address ใด ถูกใช้ทำ Phishing ทางบริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของ IP Address นั้น ดำเนินการแก้ไข ผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ จะทำการแจ้งผ่านทาง sms และภายหลังการแจ้ง 30 นาที ถ้าลูกค้ายังดำเนินการแก้ไข ไม่แล้วเสร็จ ทางบริษัท จะทำการ block IP นั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข

14.     กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้สองคราวขึ้นไป และบริษัทได้ทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการ มาชำระหนี้ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ลงในหนังสือ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว นอกจากบริษัทจะระงับการให้บริการ และบอกเลิกสัญญาแล้ว บริษัทสามารถนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ นำอุปกรณ์ทุกชนิดออกจากพื้นที่จนกว่าผู้ใช้บริการจะดำเนินการชำระหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อย และทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ทุกชนิด ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้นั้น ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีขึ้นจากการนำอุปกรณ์มาเก็บที่พื้นที่ส่วนกลางนั้นได้ ถ้าผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการชำระหนี้ หลังจากบริษัทแจ้งเตือนเกินกว่า 2 เดือนอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่ความครอบครองของบริษัท ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในทันที  โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

15.     เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกชนิด ออกจากสถานที่ให้บริการและปรับปรุงบูรณะสถานที่ให้บริการให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการให้บริการ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกมาเก็บไว้ใน พื้นที่ส่วนกลาง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ และผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) ให้แก่บริษัท แต่ในกรณีผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการใดๆ หลังจากสิ้นสุดการใช้บริการเกินกว่า 2 เดือน อุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองของบริษัท จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

16.     สำหรับผู้ใช้บริการที่แจ้งยกเลิกการใช้บริการ หรือถูกบริษัทระงับการให้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ติดตั้งภายในเวลา  08:30 – 16:30น. วันจันทร์ – ศุกร์ เท่านั้น

17.     บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของบริษัทซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ  ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว

18.     ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ  เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ NT IDC ของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด 

19.     ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด

20. หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคำขอใช้บริการ เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป ให้ถือข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

21.     หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบ 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว  สำหรับการใช้บริการในปีที่ 2 หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าไว้  บริษัทจะคืนค่าใช้บริการส่วนที่เหลือให้

22.     กรณีที่มีการใช้บริการเสริม Add-On Service หรือมีการใช้ Port, IP Address, Data Transfer และ Disk Storage เกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละประเภทของบริการ/Plan บริษัทจะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่บริษัทกำหนด

23.     หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการหลังจากที่บริษัทได้จัดเตรียมการให้บริการแล้ว บริษัทจะไม่คืนค่าบริการแรกเข้า

24.     ในกรณีที่ถูกระงับการใช้บริการ  หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการใหม่ จะต้องจ่ายค่าติดตั้งใหม่เท่ากับอัตราค่าติดตั้ง ของแต่ละ บริการ

25. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการและ/หรือบอกเลิกสัญญาได้  โดยในการบอกเลิกสัญญา บริษัทจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆอันเนื่องมาจากการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้ใช้บริการประการใด  และผู้ใช้บริการยังคงต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย

26.  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร

เงื่อนไขสำหรับบริการ Co-location

1.  บริการ Co-Location หมายถึง บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (อุปกรณ์) เป็นการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ ใช้บริการ Co-Location ด้วยตนเอง 
2.   การเข้า – ออก อาคาร กสท โทรคมนาคม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเคร่งครัด การเข้าพื้นที่ศูนย์ NT-IDC ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าใช้ศูนย์บริการ Internet Data Centerตามที่บริษัทกำหนดพร้อมแสดงหลักฐานสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

3.   การนำอุปกรณ์ เข้า – ออก พื้นที่ศูนย์ NT-IDC  ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เข้า – ออก ศูนย์บริการ Internet Data Centerตามที่บริษัท กำหนดทุกครั้ง โดยการนำอุปกรณ์ออกจะต้องดำเนินการในวันและเวลาราชการเท่านั้นบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ ใดๆ ของผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ติดตั้ง หากผู้ใช้บริการยังมียอดหนี้ค้างชำระกับทางบริษัท
4.   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าพื้นที่ห้อง NT-IDC ในแต่ละครั้งไม่เกิน7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ห้องเกินกว่าจำนวนชั่วโมงข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัท พิจารณาทั้งนี้เป็นดุลพินิจของบริษัท ที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ 
5.   ผู้ใช้บริการสามารถมีผู้ติดตามเข้าพื้นที่ศูนย์ NT-IDCได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ถ้ามากกว่า 2 คน ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 1 วันทำการ แต่ผู้ติดตามสามารถเข้าห้อง NT-IDC 1 ได้ครั้งละไม่เกิน  2 คน
6.   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้งานในลักษณะที่เป็น BitTorrent, Camfrog และ Proxy/VPN เพื่อให้บริการออกไปต่างประเทศ

7.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ในศูนย์ NT-IDC โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้

8.   ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนหรือยกเลิกIP Address จะต้องแจ้งให้บริษัท พิจาณาก่อนอย่างน้อยหน้า 3 วันทำการ  เพื่อที่บริษัท จะได้ทำการตรวจสอบ IP Address ก่อนที่จะรับคืนจากผู้ใช้บริการ และหากตรวจสอบพบว่า IP Address มีปัญหา ผู้ใช้บริการจะต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิก IP Address ได้  โดยในส่วนของการเปลี่ยน  IP Address ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าดำเนินการให้แก่บริษัท ตามอัตราที่บริษัท กำหนด

9.   กรณีที่บริษัท อนุญาตให้ดำเนินการตามข้อ 8 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอ IP Address เพิ่มได้ภายในระยะเวลา 30 วัน

10.   บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการขอเพิ่ม IP Address ตามบริการดังต่อไปนี้
         10.1  Share 1-6 U  = Extra_Max 5  IP
         10.2  1/4 Rack       = Extra_Max 16 IP
         10.3  1/3 Rack       = Extra_Max 16 IP
         10.4  1/2 Rack       = Extra_Max 32 IP
         10.5  Full Rack      = Extra_Max 64 IP

11.   จากข้อ 10.  กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้งานมากกว่า Extra_Max  บริษัทจะทำการพิจาณาเป็นรายๆ ไป  ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้บริษัทพิจารณา 
         11.1 แบบคำขอใช้งาน IP Address ตามที่บริษัท กำหนด
         11.2 รายละเอียดการใช้งาน IP Address เดิมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด เช่น
                           www.catidc.com   192.168.1.1
                           mail.catidc.com     192.168.1.2   ……… เป็นต้น         
         11.3  รายละเอียด IP planning ตามจำนวน IP Address ที่ขอทั้งหมด (เหมือนข้อ 11.2)
         11.4  Network Diagram ทั้งของใหม่และของเก่าโดยละเอียด พร้อมแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์

12.   อุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในลังกระดาษต้องทำการแกะบรรจุภัณฑ์ที่ห้อง Unpack Room เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะต้องนำลังกระดาษ โฟมหรือ วัสดุเหลือใช้กลับไปด้วยทุกครั้ง โดยห้ามผู้ใช้บริการนำลังกระดาษ โฟม และวัสดุติดไฟง่ายเข้าไปในห้อง NT-IDC 

13.   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอันตรายใดๆ แก่บริษัทเช่น ทำให้เกิดไฟไหม้ น้ำรั่วซึม หรือเสียงทีดังเกินไป เป็นต้น อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ที่บริษัท จัดให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)ให้แก่บริษัท

14.   การติดตั้งอุปกรณ์ประเภท Blade Serverสามารถดำเนินการได้เฉพาะการเช่าพื้นที่แบบ 1/2 Rack หรือ Full Rack เท่านั้น
15.   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อโครงข่ายเข้ามายังศูนย์ NT-IDC ด้วย Private Network เช่น จากวงจร Gigabit Internet, Lease Line, Frame Relay, ATM , E1หรือวงจรอื่นๆ  รวมถึงการให้บริการ Proxy และ VPN เพื่อการเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านศูนย์ NT-IDC

16.   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อสายนำสัญญาณใดๆ ระหว่างตู้ Rack  หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นหรือประสงค์ที่จะทำการเชื่อมต่อจะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบเพื่อพิจาณา ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าเชื่อมต่อตามอัตราที่บริษัท กำหนด
17.   ผู้ใช้บริการต้องใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกินขนาดที่บริษัท กำหนด และจะต้องไม่มีการติดตั้งรางไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือแก้ไข ดัดแปลง ระบบไฟฟ้าภายในตู้ Rack

18.   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการ ถอด แก้ไข ดัดแปลงส่วนประกอบของตู้ Rack เช่น พัดลม  ถาดวาง  กุญแจ ล้อเลื่อน  อื่นๆ
19.   ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่า บริษัท ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
20.   ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ NT-IDC ทำการReboot หรือ On/Off   อุปกรณ์ของตนได้แต่จะต้องไม่เกิน 3 ครั้งต่ออุปกรณ์ต่อวัน โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท ทราบพร้อมทั้งระบุหมายเลข IDC-ID และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ศูนย์ NT-IDCไม่สามารถทำการ Reboot หรือ On/Off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ
21.   เมื่อบริษัท ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการตั้งค่าหรือใช้งานIP Address ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบเครือข่ายขอบริษัท จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
         21.1  แจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์และทางโทรศัพท์หรือ SMS โดยผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 20 นาทีหลังจากได้รับแจ้งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการยังดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Ethernet portจนกว่าจะมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
         21.2  หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2  บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานEthernet port  ทันที
         21.3หากมีการตรวจพบเป็นครั้งที่ 3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6  เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาการให้ บริการกับผู้ใช้บริการ

22.   การดำเนินการดังต่อไปนี้บริษัท ไม่ถือว่าเป็นการให้บริการหลัก ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าดำเนินการตามอัตราที่ บริษัทกำหนด
         22.1  การย้ายสาย Ethernet port ระหว่างตู้ Rack
         22.2  การย้ายตู้ Rack

23.   บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขสำหรับบริการ Dedicated Web Server

1.   บริการ Dedicated Web Server หมายถึง บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (อุปกรณ์) โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง หรือเช่าใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท  เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Firewall and Anti virus) โดยบริษัทจะทำหน้าที่  ติดตั้ง  ดูแล ระบบปฏิบัติการ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์(Operating System) รวมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูล (Backup)  ให้กับผู้ใช้บริการ

2.    ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบและการกระทำอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

3. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท ลง Management Application เพื่อใช้ในการจัดการ และดูแลสถานภาพของเครื่อง Dedicated Web Server

4.  ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่บริษัทจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

5.      บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ และบริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ส่งผลทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้

6. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root หรือ Administrator เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาใด

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้นสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่าบริษัทจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวันก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

8.   การขอเข้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลหรือโปรแกรมใดๆ บนเครื่อง Dedicated Server บริษัท ได้จัดห้อง Customer Room ไว้ให้บริการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลหรือโปรแกรมใดๆ บนเครื่อง Dedicated Server โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการห้อง Customer Room ได้โดยกรอกคำขอใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานสำคัญแสดงตน อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อบริษัท เมื่อบริษัทอนุญาตให้ใช้ห้อง Customer Room แล้ว ผู้ที่จะเข้าใช้บริการห้อง Customer Room ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานเท่านั้น และระยะเวลาในการใช้บริการห้อง Customer Room จะต้องไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน เนื่องจากห้อง Customer Room สามารถให้บริการลูกค้าได้ไม่เกิน 10 คนพร้อมกัน ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการขอใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการมากกว่าหนึ่งครั้งติดต่อกัน บริษัทจะอนุญาตต่อเมื่อไม่มีผู้ใช้บริการรายอื่นรอใช้บริการอยู่เท่านั้น

 9. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบ 

10.    บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลระบบปฏิบัติการ(OS) ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้ว  บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น

 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ใดๆ ของผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ติดตั้ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังมียอดหนี้ค้างชำระ กับทางบริษั

12.   บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขสำหรับบริการ Shared Web Hosting

 

1.   บริการ Shared Web Hosting หมายถึง บริการรับฝากข้อมูลเว็บไซด์

                2.  บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการสามารถให้บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้เท่านั้น ในกรณีที่ Source Code /Script ขัดข้องหรือมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน Code หรือการใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาใดๆให้กับผู้ใช้บริการ

                3.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่างบริษัทจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

                4. การขอเข้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลใดๆ บนเครื่อง Shared Web Hosting บริษัท ได้จัดห้อง Customer Room ไว้ให้บริการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลใดๆ บนเครื่อง Shared Web Hosting โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการห้อง Customer Room ได้โดยกรอกคำขอใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานสำคัญแสดงตน อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อบริษัท เมื่อบริษัทอนุญาตให้ใช้ห้อง Customer Room แล้ว ผู้ที่จะเข้าใช้บริการห้อง Customer Room ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานเท่านั้น และระยะเวลาในการใช้บริการห้อง Customer Room จะต้องไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน เนื่องจากห้อง Customer Room สามารถให้บริการลูกค้าได้ไม่เกิน 10 คนพร้อมกัน ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการขอใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการมากกว่าหนึ่งครั้งติดต่อกัน บริษัทจะอนุญาตต่อเมื่อไม่มีผู้ใช้บริการรายอื่นรอใช้บริการอยู่เท่านั้น

                5.   ไฟล์ใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ เช่น Website Files, Email Files, Database Files เป็นต้น หากเกิดการติดไวรัส ไฟล์นั้นอาจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยบริษัท ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

                6.   การใช้งาน  Shared Web Hosting  ผู้ใช้บริการสามารถ Loginโดยใช้ Password ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด และ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Password ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำรวมทั้งค่าใช้บริการและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ของผู้ใช้บริการเองหรือจากบุคคลอื่น

                7.  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบ และการกระทำอื่นๆ ตามที่บริษัท เห็นสมควร หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท ไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

                8.   บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขสำหรับบริการ Virtual Private Server

 

1.   บริการ Virtual Private Server หมายถึง บริการเช่าใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่งผู้ใช้บริการจะทำการบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านการ Remote หรือ SSH

                2.  ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบ และการกระทำอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

                3.  ลิขสิทธิ์โปรแกรมและลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ที่จัดให้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท และผู้ใช้บริการไม่สามารถนำโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

                4.  บริษัทมีหน้าที่เตรียม VPS ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล VPS ด้วยตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VPS เท่านั้น

                5.   การใช้งาน VPSผู้ใช้บริการสามารถ Loginโดยใช้ Password ของผู้ใช้บริการ  ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด และ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ Password ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำรวมทั้งค่าใช้บริการและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำ ของผู้ใช้บริการเองหรือจากบุคคลอื่น

                6.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่างบริษัทจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

                7.   ไฟล์ใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ เช่น Website Files, Email Files, Database Files เป็นต้น หากเกิดการติดไวรัส  ไฟล์นั้นอาจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยบริษัท ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

              8.   บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขสำหรับบริการ  e-Mail Hosting

 

1.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่าทางบริษัทจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

                2.  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

                3.  ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเวบไซท์ต่างๆ (Message Board)

                4.  ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อบริษัท และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

                5.  ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

                6.  ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

                7.  บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                8.  ห้ามผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น

                9.  บริษัท ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัท  

                10.  บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

                11.  บริษัท สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

                12.  ในกรณีที่ บรืษัท ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

                13.  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่สมาชิก

                14.  บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 


© 2015 by CAT Telecom Public Company Limited. All right reserved.

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298